Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Uniwersytet Jagielloński informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
  2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 12 663 12 25 lub poprzez e-mail: iod@uj.edu.pl
  3. Z IOD można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Do podstawowego zakresu działania Uniwersytetu Jagiellońskiego należy: kształcenie studentów, doktorantów, kształcenie podyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych,  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, realizowanie projektów naukowych i badawczych,  świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki w tym kształcenie i promowanie kadr naukowych.
  5. Uniwersytet Jagielloński udostępnia dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym i świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie zwartych umów powierzenia.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach obowiązującego prawa lub przez okres realizacji  umowy (w tym dokonania wzajemnych rozliczeń oraz przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz przez okres archiwizacji dokumentacji) albo  w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.
  7. Państwa  dane osobowe przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński  nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
  8. Posiadają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  9. W celu realizacji   ww. praw należy złożyć wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków lub napisać na adres iod@uj.edu.pl.
  10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

KONTAKT

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępne są na stronie: www.iod.uj.edu.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim należy kontaktować się z wyznaczonym z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 12 663 12 25 lub e- mail: iod@uj.edu.pl.